Banská Bystrica

Banská Bystrica Erb

Akadémia umení

 akademia umeni

Fakulty

  1. Fakulta dramatických umení
    Poslaním fakulty je pripravovať na umeleckú a pedagogickú dráhu ľudí, ktorí budú verejne pôsobiť cestou masovej tvorby umeleckého obrazu postaveného na sile slova , v tomto prípade slova umeleckého. Niet pochýb o tom, že práve umelecké slovo pôsobí na vedomie i charakter príjemcu priamo a okamžite a že je teda v rukách talentovaného a odborne dobre pripraveného tvorcu tým najvýznamnejším prostriedkom nielen bežnej a aj umeleckej komunikácie, ale je aj najdôležitejším prostriedkom šírenia vzdelania, osvety a propagandy.
  2. Fakulta muzických umení
    Poslaním FMU je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a výchova profesionálnych koncertných umelcov: sólistov, komorných a orchestrálnych hráčov, koncertných i operných spevákov (sólistov i zboristov), skladateľov a zborových dirigentov podľa jednotlivých študijných programov.
  3. Fakulta výtvarných umení
    Ťažiskom vzdelávania fakulty je štúdium vizuálneho jazyka jednotlivých médií v ich historickej genéze i súčasnosti. Systematicky rozvíja poznanie v umeleckom prejave, vychováva adepta výtvarného umenia, ktorý je vybavený všeobecným výtvarným vzdelaním, subjektívnym výtvarným prejavom s osobnostnou hodnotovou orientáciou. Rozsah a náročnosť študijných programov, systém praktickej i teoretickej prípravy vytvára poslucháčovi priestor pre sebapoznanie, formovanie jeho osobných postojov, názorov a vedomia zodpovednosti.

Akadémia umení v Banskej Bystrici
ul. Jána Kollára 22,
974 00 Banská Bystrica
www.aku.sk