Banská Bystrica

Banská Bystrica Erb

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja BelaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti UMB predstavuje základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej univerzity až po Univerzitu tretieho veku. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor pre rôzne spoločenské aktivity, ktoré im umožňujú športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na UMB.

Fakulty UMB

  1. Ekonomická fakulta UMB
  2. Fakulta humanitných vied UMB
  3. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
  4. Fakulta prírodných vied UMB
  5. Pedagogická fakulta UMB
  6. Právnická fakulta UMB

Rektorát
Univerzita Mateja Bela
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
tel: +421-48-446 11 11
fax: +421-48-415 31 80
www.umb.sk