Banská Bystrica

Banská Bystrica Erb

Zoznam neziskových organizácií a OZ

Názov: ANNWIN – Centrum pre podporu a rozvoj ľudského potenciálu
Sídlo: Internátna 31, 974 04 Banská Bystrica
0905 293 220
office@annwin.sk , petersimkovic@annwin.sk , vierasimkovicova@annwin.sk
www.annwin.sk
Peter Šimkovič
– vzdelávanie mládeže a dospelých

Názov: Banícke bratstvo “Herrengrund” – Špania Dolina
Sídlo: Špania Dolina 132, 974 15 Špania Dolina
0905 651 057
sitar@herrengrund.sk
www.herrengrund.sk
Dr. Andrej Sitár
– obnova a rozvoj tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne, oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline

Názov: Centrum dobrovoľníctva
Sídlo: Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
048/436 47 83, 0907 130 817
cd@centrumdobrovolnictva.sk
www.centrumdobrovolnictva.sk
– servis dobrovoľníctva pre dobrovoľníkov a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi (informovanosť o dobrovoľníctve, výchovno-vzdelávacia činnosť, servis dobrovoľníckej práce, publikačná činnosť)

Názov: Centrum komunitného organizovania
Sídlo: Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica
048/412 38 80
ckobb@cko.sk
www.cko.sk
– podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania, pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy a vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít

Názov: Chlapci z Medzibrodu
Sídlo: Pod hôrkami 11, 976 96 Medzibrod
peter.sokol@gmail.com
– organizovanie kultúrnych a športových podujatí v obci, obnova tradícií, ochrana životného prostredia a hlavne podpora mladých ľudí

Názov: Chránené bývanie a chránené dielne – CHRABYD
Sídlo: Hviezdoslavova 11, 947 00 Banská Bystrica
0903 540 055
gabriela.korimova@umb.sk
– podporné bývanie a chránené dielne pre ľudí s ŤZP

Názov: Divadlo z Pasáže
Sídlo: Horná strieborná 25, 974 01 Banská Bystrica
048/412 47 82
divpasaz@hotmail.com
www.divadlozpasaze.sk
– zaradenie ľudí s mentálnym postihnutím do mimoústavného života formou ich vlastnej špecifickej umeleckej výpovede Viera Dubačová

Názov: Eprofi.sk
Klincová 37
Bratislava 821 08
email: info@eprofi.sk
IČO: 46 698 850
Tel.: 0902 262 855
www.eprofi.sk
– profesionálna aj domáca elektrotechnika za najnižšie ceny na Slovensku

Názov: DLANE
Sídlo: Skubínska cesta 38, 974 09 Banská Bystrica
0905 625 173, 031/ 55 20 830
dlane@newlife.sk, tatianabb@orangemail.sk
www.newlife.sk
– pomoc deťom s rôznym postihnutím

Názov: ENVICORP Slovakia
Sídlo: Horná 89/3915, 974 01 Banská Bystrica
0915 810 813
envicorp@gmail.com
– základným poslaním je podpora regionálneho rozvoja, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora udržateľnosti regiónov Slovenska

Názov: Európska akadémia
Sídlo: Partizánska 93, 974 01 Banská Bystrica
048/414 12 43, 0905 220 719
gregora@eu-akademia.sk
www.eu-akademia.sk
– snaží sa podporiť rozvoj slovenských remesiel, správne využiť štrukturálne fondy, zmobilizovať vnútorný potenciál regiónov, aby sa zastavilo zväčšovanie regionálnych disparít v rámci Slovenskej republiky

Názov: Heuréka
Sídlo: Dolná Strieborná 2, 974 01 Banská Bystrica
048 / 413 64 223, 0907 273 041
jadronka@ozheureka.sk – terénna sociálna práca
– Harm reduction (práca s rizikovým klientom, s užívateľom drogy v jeho prirodzenom prostredí, znižovanie rizík) v lokalitách BB, ZV, ZH

Názov: Hope – Pomoc nezvestným
Sídlo: Podjavorinskej 29, 974 06 Banská Bystrica
048/418 63 50, 0907 965 331
nezvestny@szm.sk
www.hope-nezvestny.szm.com
– pomáhať rodinám pri hľadaní ich nezvestných príbuzných, najmä detí a mladých ľudí na Slovensku, pôsobiť preventívne a osvetovo v boji proti obchodu s ľuďmi

Názov: HUTNÁ
Sídlo: Jiráskova 29, 974 06 Banská Bystrica
0907 811 926
hutna@hutna.sk
www.hutna.sk
– podpora turizmu v regióne, organizovanie a spoluorganizovanie podujatí a aktivít v obci a v regióne

Názov: Impulswim o. z.
Sídlo: THK 25, 974 04 Banská Bystrica
0918 750 798
impulswim@gmail.com
www.impulswim.com
– zlepšenie kvality života ľudí pomocou podávania čo najpresnejších informácií, vzdelávania, ako aj rozvoja a podpory tradičných a netradičných pohybových aktivít.

Názov: Informačné centrum mladých, Banská Bystrica
Sídlo: Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
0911 263 392
bb@icm.sk
www.icm.sk
– informačný a poradenský servis pre mladých ľudí od O-30 rokov v rôznych oblastiach (pracovný servis, vzdelávanie, voľný čas, cestovanie, občan a spoločnosť), odborné poradenstvo (psychologické, sexuologické, právne), pravidelná psychologická poradňa

Názov: INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt
Sídlo: Dolná 9, 974 04 Banská Bystrica
048/413 56 29, 0907 409 294
integra@pobox.sk
www.slovanet.sk/integra
Mgr. Ivana Škodová
– venovať pozornosť sociálno-patologickým javom v spoločnosti a prevencii vzniku rôznych závislostí u detí, mládeže aj dospelých na základe poznatkov psychologických, pedagogických, medicínskych, právnych a sociologických vied. Prednostne sa zameriava na komplexnú primárnu, sekundárnu a terciálnu prevenciu v oblasti zhubných kultov a siekt a pôsobenia psychickej manipulácie. Svoje ciele v tejto sfére dosahuje poskytovaním informácií, poradenstva, pomoci a ochrany pred psychickou manipuláciou a pôsobením zhubných kultov a siekt.

Názov: Integrácia postihnutého dieťaťa
Sídlo: Kollárova 55, 974 01 Banská Bystrica
048 / 414 21 16, 414 33 30, 0905 824 380
dic@centrum.sk
www.dicbb.sk
– služby pre deti s telesným a mentálnym postihnutím a taktiež pre deti s rečovým postihnutím a ich integrácia do spoločnosti

Názov: ISTOTA
Sídlo: Katarína Jakubíková, Pod zámkom 4, 976 13 Slovenská Ľupča
0907 853 039
Miroslav Eremiáš
– hlavným cieľom združenia je združovať rómsku a nerómsku mládež a ich rodičov. Cieľom je zvyšovať vzdelanie, rozvoj rómskych tradícií, uvedomenie si vlastnej identity etnika, zvyšovanie záujmu Rómov a nerómov o skvalitnenie životnej úrovne, kultúrneho povedomia a vzdelávania.

Názov: KANAÁN
Sídlo: Lazovná 23, 974 01 Banská Bystrica
0915 835 997
ezemanova61@gmail.com
– zariadenie pre seniorov, opatrovateľská starostlivosť a sociálna oblasť

Názov: Klub podnikavých žien Banská Bystrica
Sídlo: Horná 6, 974 01 Banská Bystrica
048 / 415 21 87, 0905 242 336
podnikavezeny@podnikaveze ny.sk
– podporovať aktivity zamerané na rozvoj vidieckych sídiel a tvorbu zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska s dôrazom na malé podnikanie žien

Názov: Koala
Sídlo: Farma Suchý vrch 153, 974 01 Banská Bystrica
048/416 45 41, 0905 653 031
koala@changenet.sk
www.changenet.sk/koala
– vybudovať a sprevádzkovať v prímestskej rekreačnej zóne Banskej Bystrice výcvikovorehabilitačné a integračné centrum, kde nájdu príležitosti na riadne platenú prácu aj ľudia so zdravotným postihnutím a ľudia opúšťajúci detské domovy

Názov: Komunitná nadácia Zdravé mesto
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
048/415 60 59, 0948 035 955
knzm@knzm.sk
www.knzm.sk
– posilňovanie sociálneho kapitálu, zvyšovanie kvality života v regióne Banská Bystrica, Sliač, Zvolen, oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie

Názov: Komunitné centrum zdravia MOSTY, n. o.
Sídlo: Tulská 61, 974 04 Banská Bystrica
0902 840 566, 0911 442 642
nehraj@nehraj.sk
www.nehraj.sk

Názov: Kompa – domov sociálnych služieb
Sídlo: 29. augusta 13, 974 01 Banská Bystrica
048/414 10 02, 0905 491 844
nikelangelo@post.sk, dsskompa@mail.t-com.sk
www.webgarden.kompa.cz
– poskytovanie sociálnej starostlivosti mentálne postihnutým občanom (deti a mládež), snaha o integráciu klientov do spoločnosti – výchova, vzdelávanie, záujmová činnosť

Názov: KRTKo
Sídlo: Partizánska cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
048/414 58 58, 414 30 70
ozkrtko@post.sk
Iveta Kavčáková
– spolupráca s obyvateľmi vidieka pri programovaní rozvoja obcí a mikroregiónov

Názov: Kultúrne združenie Rómov Slovenska
Sídlo: Golianova 10, 974 00 Banská Bystrica
048/433 44 85, 414 35 15, 0907 625 774
krzrs@stonline.sk
www.kzrsr.sk
Mgr. Eleonóra Jonášová
– pomoc pri riešení konkrétnej životnej situácie klienta a jeho rodiny

Názov: Laputa
Sídlo: Cesta k nemocnici 29, 974 01 Banská Bystrica
0908 966 555
ozlaputa@gmail.com
www.laputa.sk
– informačná, organizačná a produkčná podpora umeleckých diel, kultúrnych a umeleckých podujatí, festivalov a pod., organizovanie seminárov, workshopov, sympózií a prezentácií súvisiacich s umením a kultúrou, vydávanie periodických a neperiodických publikácií

Názov: LAVUTA
Sídlo: Kráľovohoľská 6, 974 11 Banská Bystrica
048/411 22 97, 0905 240 711
lavuta@pobox.sk
– vzdelávanie talentovaných rómskych detí a mládeže
Názov: Malachovská dolina
Sídlo: Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov
malachovska-dolina@hotmail.com
http://malachovska-dolina.spaces.live.com
– občianske združenie na podporu a rozvoj obce Malachov, jej občanov a návštevníkov

Názov: Materské centrum HVIEZDIČKA
Sídlo: Ďumbierska 36, 974 11 Banská Bystrica
0915 793 082, 0903 017 078
hviezdickabb@yahoo.com
www.mchviezdicka.sk
– uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o dieťa dostávajú, vzdelávať mamičky v oblasti dojčenia, výchovy a výživy dieťatka, umožniť im prístup k novým informáciám, ponúknuť im možnosť uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ako aj sprostredkovať výmenu skúseností s inými mamičkami

Názov: Materské centrum MAMINA
Sídlo: Tatranská 63, 974 11 Banská Bystrica
0908 079 999, 0905 838 297
mcmamina@mcmamina.sk
www.mcmamina.sk
– je tu pre všetky mamičky a oteckov, ktorí chcú naplniť čas svojich detí zmysluplnou, tvorivou činnosťou a chcú pomôcť svojim deťom zorientovať sa v našom veľkom “dospeláckom” svete

Názov: Mestečko
Sídlo: Hronská 34, 976 13 Slovenská Ľupča
0903 563 136
balaz@slovenskalupca.sk
www.lupca.sk
– ochrana a zveľaďovanie kultúrno-historického a prírodného dedičstva obce Slovenská Ľupča a jej blízkeho okolia s cieľom zachovať ho pre budúce generácie a zvyšovanie záujmu občanov pre spoločenský a kultúrny rozvoj obce

Názov: Mestský mládežnícky parlament v Banskej Bystrici
Sídlo: Kollárova 48, 974 01 Banská Bystrica
skmmpbb@gmail.com
www.mmpbb.szm.sk
– podpora záujmov mládeže v oblasti kultúry, športu a vzdelávania
– parlament je konštituovaný v dvoch líniách: Prvá línia je zložená zo zástupcov jednotlivých stredných škôl, druhá línia zo zástupcov vysokých škôl v meste Banská Bystrica

Názov: Nadácia EKOPOLIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
048/414 54 78
medved@ekopolis.sk ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk
– nadácia sa zaoberá zodpovednosťou ľudí za stav životného prostredia

Názov: Nádej deťom
Sídlo: Horná strieborná 3, 974 01 Banská Bystrica
048/413 06 98, 0907 859 066
info@oznd.sk
www.oznd.sk
– pomáhať marginalizovaným rodinám pri rovnomernom rozvoji osobnosti ich detí, a to tak v telesnej a duševnej, ako aj v duchovnej rovine. Venujeme sa rozvoju celej osobnosti detí, čím môžeme predísť narastaniu problémov v budúcnosti

Názov: Návrat
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
048/414 38 97, 0907 518 180
navratbb@changenet.sk
www.navrat.sk
– problematika náhradného rodičovstva (adopcia, pestúnstvo, profesionálne náhradné rodičovstvo), obhajoba záujmov dieťaťa

Názov: Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová
Sídlo: Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica
048/417 78 88, 0904 503 237
nds@pobox.sk
www.nasdomovsasova.estranky.sk
– podnecovanie a podpora účasti občanov na verejnom dianí v rámci komunity

Názov: Občania v akcii (OvA)
Sídlo: Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica
info@ova.sk
www.ova.sk
– posilňovanie občianskeho vedomia, zvyšovanie vplyvu občanov pri verejnom rozhodovaní na všetkých úrovniach, riešenia konkrétnych problémov občanov na sídliskách Sásová, Radvaň, Podlavice

Názov: Podpolianska ratolesť
Sídlo: Malá Stráňa 42, 976 33 Poniky
0911 328 122
podpolianska_ratolest@podpolianska_ratolest.eu
www.podpolianskaratolest.cbs.sk
– pomoc vo výchovno-vzdelávacom procese detí a mládeže, zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva Podpolianskeho regiónu a skvalitnenie života na vidieku

Názov: PONS, o. z.
Sídlo: Nám.Š. Moysesa 28, 974 01 Banská Bystrica
048/417 52 39, 0903 539 355, 0915 838 406
jnosko@dfnbb.sk
– vytváranie podmienok pre dôstojný život a vzdelávanie detí a mládeže s viacnásobným postihnutím s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú integráciu klientov do spoločnosti MUDr. Ján Nosko

Názov: Priatelia Zeme – CEPA
Sídlo: Ponická Huta 65, 976 33 Poniky
048/419 33 24, 0911 644 899
cepa@priateliazeme.sk
www.priateliazeme.sk/cepa
– chrániť prírodu a krajinu, podporovať vyvážený rozvoj regiónov, posilňovať účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu a zabezpečiť, aby sa zvyšovanie kvality života stalo spoločenskou prioritou

Názov: Rada mládeže Banskobystrického kraja
Sídlo: Kollárova 48, 974 01 Banská Bystrica
048/414 80 27, 0903 111 588
info@rmbb.mladez.sk, predsednictvo@rmbb.mladez.sk
www.rmbb.mladez.sk
– reprezentovať záujmy členov a pozorovateľov rady, detí a mládeže, spolupodieľať sa na príprave projektov pre všestranný a slobodný rozvoj detí a mládeže, koordinovať činnosť organizácií detí a mládeže a podporovať ich, spolupracovať so štátnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú činnosť vo sfére záujmov rady, poskytovať poradenské, metodické a informačné služby, pomáhať rozvoju regiónu a občianskej spoločnosti.

Názov: ROSA – fond na podporu zdravého psychického vývinu dieťaťa
Sídlo: Štefánikovo nábrežie 2, 974 01 Banská Bystrica
048/412 45 37
ozrosa@post.sk
Mgr. Ivana Ladomerská
– starostlivosť o deti so špecifickými poruchami učenia a poruchami správania na 1. a 2. stupni ZŠ, šírenie osvety v oblasti primárnej prevencie negatívnych sociálnych javov

Názov: Signál ohrozenia
Sídlo: Wolkerova 26, 974 04 Banská Bystrica
048/413 11 41, 0911 653 545
signalohrozenia@gmail.com
www.centrumsrdiecko.sk
– pomáhať pri vyhľadávaní a identifikácii ohrozených detí (syndróm týraného, zámerne zanedbávaného a sexuálne zneužívaného dieťaťa), pomáhať ich ochraňovať a poskytnúť im komplexnú odbornú starostlivosť a pomoc

Názov: Slovenská akademická informačná agentúra – SAIA
Sídlo: Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica
048/413 78 10
saiabb@isternet.sk
www.saia.sk
– poradenstvo o štúdiu v zahraničí, mobilitné programy pre študentov, učiteľov VŠ a vedeckých pracovníkov Názov: Slovenská evanjelická diakona – SED, Domov detí
Sídlo: Dolná strieborná 2, 974 01 Banská Bystrica
048/415 30 56
domovdeti@mail.t-com.sk
www.domovdeti.sk
– organizácia sa zaoberá vytváraním siete náhradných rodín

Názov: Slovenský skauting, 59. zbor Banská Bystrica
Sídlo: Partizánska cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
0908 204 587
peter@budaj.sk
www.scouting.sk/bb/
– práca s mládežou, zachovávanie morálnych hodnôt a prírody

Názov: Slovenský skauting, 89. zbor Banská Bystrica
Sídlo: 9. mája 25, 974 01 Banská Bystrica
mikanka@post.sk
www.scouting.sk/bb/
– práca s mládežou, zachovávanie morálnych hodnôt a prírody

Názov: Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien
Sídlo: Dolná 9, 974 00 Banská Bystrica
0903 493 037
matej@socia.sk
www.socia.sk
– sociálna pomoc s dôrazom na rodinu, ohrozenú rodinu a rodinu v kríze

Názov: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica
Sídlo: Kollárova 12, Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica
048/412 30 57
martin.golema@umb.sk
www.sposa.sk
– rodičovská svojpomoc rôzneho druhu (informácie, získavanie finančných prostriedkov, presadzovanie záujmov osôb s autizmom)

Názov: Stredisko sociálnych služieb
Sídlo: Na Uhlisku 1, Ulica 9. mája 74, Banská Bystrica
048/415 51 71 , 048/414 36 88
sss.bb@stonline.sk
www.banskabystrica.sk
(sociálne veci, oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti, zariadenia  sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)
– stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby seniorom a občanom so zdravotným  postihnutím ambulantnou a týždennou pobytovou formou

Názov: Svetielko nádeje
Sídlo: Detská NsP, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
048/472 65 77, 0908 073 073
office@svetielkonadeje.sk
www.svetielkonadeje.sk
– zlepšovať a skvalitňovať život detí s onkologickými a život limitujúcimi ochoreniami

Názov: Študentské univerzitné kultúrne združenie
Sídlo: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
sukz@sukz.sk
www.sukz.sk
– organizovanie študentských kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre študentov UMB BB

Názov: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sídlo: Internátna10, 974 04 Banská Bystrica
048/413 42 01
unss.bystrica@unss.sk
www.unss.sk
– pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím

Názov: Uni2010
Sídlo: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
048/446 23 14, 0911 321 106
uni2010@uni2010.sk
www.uni2010.sk 
– organizácia rozvíjajúca talent, víziu a podnikavosť mladých ľudí prostredníctvom iniciatív

Názov: Úsmev ako dar
Sídlo: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
048/414 10 07
usmev_bb@isternet.sk
www.usmev.sk
– nadácia s humanitným poslaním

Názov: Vidiecky parlament Banskobystrického kraja
Sídlo: Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
048/417 34 50
7nobbvipa@mail.t-com.sk
www.vipa.sk
– podpora integrovaného rozvoja vidieka

Názov: Vidiecky parlament na Slovensku
Sídlo: Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica
0905 498 405
mbehanovska@stonline.sk
– zvýšenie kvality života na vidieku, rozvoj vidieka

Názov: Odvlhčovače vzduchu Eprofi
Kamenná prodajňa: Koněvova 160, Praha 3
tel:+420222523380
info@eprofi.cz
https://odvlhcovace.info/
– Odvlhčovače a sušiče určené pre domáce i priemyselné využitie za najlepšie ceny na trhu

Názov: VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
Sídlo: Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
048/415 16 91-2 voka@voka.sk
www.voka.sk
– povzbudzovať a podporovať demokraciu, slobodu vyjadrovania a toleranciu názorov, aktivizovať obyvateľov a ich účasť na procesoch plánovania a rozhodovania, rozvíjať dobrovoľníctvo v komunitných aktivitách a obhajovať záujmy občanov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Názov: Združenie Matta Talbota
Sídlo: Skuteckého 4, P. O. Box 39, 974 01 Banská Bystrica
048/412 54 61
zmt@pobox.sk
Eva Boháčiková
– spolupráca s osobami prepustenými z ÚVTOS, individuálne a skupinové sociálne a terapeutické  poradenstvo, vybavovanie dokladov, hľadanie ubytovania a zamestnania, príprava rodiny na návrat osoby z ÚVTOS

Názov: Združenie mladých Rómov
Sídlo: ČSA 21, 974 00 Banská Bystrica
048/414 82 79 – 80, 0905 139 573
zmr@youngroma.sk
www.youngroma.sk
Mgr. Ivan Mako
– zjednotiť intelektuálny potenciál mladej rómskej populácie, poradensko-informačná činnosť, výchova a vzdelávanie

Názov: Združenie občanov Academy
Sídlo: Moskovská 38, 974 04 Banská Bystrica
048/480 09 66
harazinova@academy4u.eu
– rozvoj osobnosti, zručností a kompetencií individuality, posilnením jej manažérskej, marketingovej, informačnej, finančnej a jazykovej stránky využívaním moderných metód; vývoj nových altgernatívnych metód vzdelávania dospelých

Názov: Združenie pre rozvoj vidieka
Sídlo: Magurská 15, 974 11 Banská Bystrica
048/416 40 73, 0903 556 326
zprvbb@gmail.com
www.rozvojvidieka.sk
– pomoc pre zaostalé, sociálne a geograficky exkludované vidiecke územia v kraji a malé obce

Názov: Združenie SOS
Sídlo: Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica
048/412 52 06
sosbb@bb.psg.sk
www.sosbb.sk
Zaoberá sa odborno-poradenskou, metodickou a informačno-dokumentačnou činnosťou, organizovaním kultúrnych podujatí

Názov: Združenie za rozvoj tretieho sektora v Banskobystrickom kraji
Sídlo: Trieda SNP 67, 974 01 Banská Bystrica
048/413 78 11
kg3sbb@changenet.sk

Názov: Združenie ZPOZ Človek – človeku v Slovenskej republike
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
048/416 10 03
zpoz@zpoz.sk
www.zpoz.sk
– usiluje sa o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, podporuje sociálno-charitatívnu činnosť so zameraním na starých a osamelých ľudí, usiluje sa o rozvoj kultúrno-spoločenského života v obciach a mestách